Subsidie voor Bedrijven
Subsidiecheck
Subsidiepakketten
Subsidienieuws
Subsidiesuccessen
Subsidietoelichting
Subsidie voor Bedrijven
Partners Subsidie voor Bedrijven
Subsidievouchers
Subsidiecursus
Contact
Doe de subsidiecheck!


SUBSIDIETOELICHTING

BEDOELING VAN SUBSIDIES
Met subsidies willen overheden doelen bereiken die van belang zijn voor de gemeente, regio, provincie, Nederland, Europa en soms de wereld. Bijvoorbeeld om energie te besparen, milieuvriendelijker te leven en te produceren, kenniseconomie te stimuleren, onderwijs te verbeteren, arbeidsparticipatie te vergroten, economie te internationaliseren of innovatie te stimuleren. Om die doelen te bereiken heeft de overheid in sommige gevallen de hulp nodig van 'derden' als bijvoorbeeld bedrijven, kennisinstellingen, verenigingen, stichtingen maar ook van andere overheden. Als tegenprestatie voor deze hulp verstrekt de overheid subsidies. De overheid duwt met subsidies de samenleving in de voor de overheid gewenste richting. Het hiermee gemoeide subsidiegeld komt uit de algemene middelen; belastinggeld.

OVERHEIDSKADER RONDOM SUBSIDIES
Nederland loopt qua subsidiewetgeving voorop in Europa. Sinds het midden van de jaren 80 is er in Nederland op subsidiegebied veel gewijzigd. In de jaren 60 en 70 heeft de Nederlandse overheid vele miljarden gulden gestopt in noodlijdende bedrijven. Na een parlementaire enquête in 1983 is het subsidiebeleid van de Nederlandse overheid gewijzigd. Sinds die tijd zet de overheid in om perspectiefvolle activiteiten te stimuleren en is subsidieverlening meer en meer gebonden aan wettelijke kaders. Dit heeft er toe geleid dat de rechten en plichten van subsidieverstrekkers en subsidieontvangers eind jaren 90 in de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) zijn vastgelegd.

SUBSIDIEREGELINGEN
Afhankelijk van de beleidsdoelstellingen komen en gaan subsidieregelingen. Iedere subsidieregeling heeft haar eigen doelstelling, voorwaarden en voorschriften die worden vastgelegd in wetteksten. Na goedkeuring wordt de subsidieregeling gepubliceerd in bijvoorbeeld de Staatscourant, het Staatsblad of in provinciale bladen.

In deze publicatie staat onder andere wat de naam is van de regeling, wat de looptijd van de regeling, hoeveel budget beschikbaar is, welke doelstellingen bereikt moeten worden, aan welke criteria en voorwaarden moet worden voldaan, wie van de regeling gebruik kan maken, hoe de subsidie aangevraagd moet worden, welke kosten voor subsidie in aanmerking komen, wat het subsidiepercentage is en eventuele maximaal te verkrijgen subsidie.

Daarnaast worden online en offline veelal brochures opgesteld om de regeling toegankelijk te maken. Uitvoerende instanties zijn door de overheid in het leven geroepen om ondersteuning te geven. In hoofdlijnen hebben deze instanties één of meer van de volgende taken:

• Informeren. Zij informeren u over regelingen en maken de informatie toegankelijker. U kunt hier met al uw vragen terecht.
• Adviseren. Zij adviseren potentiële aanvragers over de mogelijkheden van een regeling en geven ondersteuning bij het opstellen van de aanvraag.
• Aanvraag behandelen. Zij behandelen de ingediende aanvragen en nemen een besluit over het wel of niet toekennen van de subsidie. Ook spelen zij een rol bij de uitvoering van de gesubsidieerde projecten (bijvoorbeeld bedrijfsbezoeken of beoordelen van rapportages).

SUBSIDIES VERSTREKT DOOR WIE
Overheden op alle niveaus verstrekken subsidies: gemeenten, provincies, regio’s, rijksoverheid en de Europese Commissie. Daarnaast zijn er nog vele andere instellingen en instanties die subsidies verstrekken als bijvoorbeeld de Wereldbank, European Bank for Reconstruction and Development, en International Finance Corporation. Naast overheden zijn er ook nog particulieren en fondsen die activiteiten en projecten financieel ondersteunen. Ook hier wordt vaak gesproken van subsidies. Bekend fonds is bijvoorbeeld het Prins Bernhard Cultuurfonds.

SOORTEN SUBSIDIES
De term subsidie is een verzamelbegrip. In de Algemene Wet Bestuursrecht wordt subsidie gedefinieerd als: 'de aanspraak op financiële middelen, door een bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten'.

Uit de definitie blijkt dat een subsidie geen gift (u moet er wel wat voor doen) of geen prijs (inkopen van goederen of diensten) is. U moet er wet wat voor doen. Namelijk het uitvoeren van de afgesproken activiteiten. In de praktijk worden fiscale maatregelen, kredieten en leningen onder gunstige voorwaarden, gratis advies en ondersteuning, fondsen, garantstellingen, investeringsfaciliteiten, etc. ook aangeduid als subsidie. Neem je deze meest brede definitie van subsidies als uitgangspunt dan zijn er meer dan 2500 'subsidieregelingen' waar je in Nederland gebruik van kunt maken. Het is moeilijk in te schatten om hoeveel geld het in totaal gaat. In ieder geval vele miljarden euro’s per jaar.

SUBSIDIE WAARVOOR
Subsidies worden voor het realiseren van een groot aantal doelstellingen ingezet. Onderstaand treft u een overzicht aan.

Natuurbeheer
• Ecologie
• Geluid
• Ruimte
• Klimaat
• Straling
• Bodem
• Water
• Lucht
• Wind
• Flora en faunaMilieu
• Afval
• Hergebruik - recycling
• Emissiereductie
• Duurzaamheid en veiligheid
• Investeringen
• Bodemsanering
• Milieuvriendelijke mobiliteit
• Kennisuitwisseling en samenwerking
Energie
• Energiebesparing
• Brandstoffen
• Duurzaamheid en veiligheid
• Emissiereductie
• Energieopwekking
• Investeringen
• Energiezuinige mobiliteit
• Kennisuitwisseling en samenwerking
• Infrastructuur
Arbeid en inkomen
• Inkomen
• Loopbaan
• Medewerkers
• Werk
• Extern advies
• Arbeidsomstandigheden
• Beperking
• Jongeren en ouderen
• Integratie


Economie en bedrijvigheid
• Technologie en ICT
• Bedrijfsontwikkeling
• Economische ontwikkeling
• Bedrijfshuisvesting
• Extern advies
• Bedrijfslocatie
• Werkgelegenheid
• Ondersteuning zelfstandige, starter, mkb
Onderzoek, ontwikkeling en innovatie
• Investeren in productiemiddelen
• Materialen en processen
• Onderzoeken en ontwikkelen
• Innovatie
• Samenwerking
• Wetenschap
• Kennis en technologie
Vervoer en transport
• Personenvervoer
• Goederenvervoer
• Wegvervoer
• Railvervoer
• Watervervoer
• Luchtvervoer
• Mobiliteit


Cultuur en monumentenzorg
• Beeldende kunsten
• Cultuur
• Podiumkunsten
• Monumenten
• Evenementen
• Media
• Architectuur
Agrarische sector en landelijk gebied
• Landbouw
• Bosbouw
• Akkerbouw
• Veeteelt
• Tuinbouw
• Visserij
• Landelijk gebied
Scholing en kennisoverdracht
• Scholing en training
• A&O, O&O en scholingsfondsen
• Kennisverspreiding
• Onderwijs- en kennisinstellingen


Internationaliseren
• Investeringen
• Samenwerking
• Advies
• Exporteren
Sport, recreatie en toerisme
• Sport
• Recreatie
• Toerisme
Gezondheid en welzijn
• Veiligheid
• Welzijn
• Gezondheid

 


SUBSIDIE
ONDERSTEUNING
Subsidievraagstukken kunnen u afleiden van uw kernactiviteiten. Subsidiewerkzaamheden vragen eveneens veel aandacht en leggen dus een flink beslag op uw medewerkers. Medewerkers die de benodigde subsidie-expertise vaak niet in huis hebben. Geen wonder dus dat bedrijven in toenemende mate zoeken naar manieren om deze ondersteunende werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te besteden. Ondersteuning wordt geboden in onze SUBSIDIEPAKKETTEN.

Doe de subsidiecheck! E-mail Website